Het laatste nieuws en blogberichten

Bekijk het nieuws, overzichten en kennis

Overlast door muizen en ratten in regio Apeldoorn/Epe

Beukennootjes zijn niet alleen een voedselbron voor buitenlevende dieren. Ze kunnen ook voor overlast zorgen in woningen. U denkt: "hoe kunnen beukennootjes nu voor overlast zorgen?". Nu, dat zit zo!  In deze tijd van het jaar krijgen we regelmatig meldingen van hoopjes zand in schuurtjes, gaten onder tegels en lawaai boven plafonds. Allemaal het gevolg van de aanleg van voedselvoorraden door muizen en ratten. Vaak zijn dit bosmuizen maar ook ratten leggen een wintervoorraad aan. Alle beschutte plaatsen die voor deze dieren bereikbaar zijn worden in de wintertijd benut als opslagplaats voor voedsel.

Tip: zorg dat u etenswaren goed verpakt wegbergt en dat etensresten direct worden afgevoerd naar de groencontainer. Vogelhuisjes zijn ook een dankbare bron van voedsel voor muizen en ratten. Ze zijn handiger dan u denkt en extra aandacht hiervoor is op z'n plaats.

Lees meer


Muizen en ratten worden actief

Getrippel en getrommel op het plafond

“Wij worden wakker van veel lawaai nachts boven ons plafond in de slaapkamer!” 

Je zou het misschien niet verwachten maar in de maand maart komen veel telefoontjes binnen van met name particulieren die last hebben van muizen en of ratten.

Lees meer


Wespen in fietstas

Een aardig voorval in Apeldoorn betreft de melding van een dame op leeftijd. Zij had haar fiets gestald in de berging achter haar woning voor de winterperiode. Toen zijn in het voorjaar voor het eerst weer haar fiets wilde gebruiken trof zij in één van haar fietstassen een wespennest. Wespen bouwen hun nesten bij voorkeur op droge, koele plaatsen en daar kwam de fietstas blijkbaar prima voor in aanmerking. Gelukkig hebben wij de wespen zonder problemen en vlot kunnen verwijderen en de fiets weer ter beschikkingen kunnen stellen aan de eigenaresse.

Ook last van wespen?

Als u meer wilt weten over wespen de wespenbestrijding, wat u zelf kunt doen en wat juist niet, kijk dan op de pagina ‘Wespen’ of neem contact op met onze vestiging in Apeldoorn: 055 – 3561645.

Met onze aanpak is wespenoverlast voor u verleden tijd!

Lees meer


Kippen voeren of muizen voeren?

Van een kippenfokkerij in het buitengebied van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij de melding dat men overlast had van muizen. De meest effectieve manier om in dergelijke bedrijven muizen te bestrijden is door het plaatsen van vergiftigd lokaas. Nadat hiertoe besloten was, hebben we het lokaas met de nodige zorgvuldigheid op diverse plaatsen uitgezet. Bij controle na een paar dagen bleek het om veel muizen te gaan want al het lokaas was op. Daarop werden meer lokplaatsen ingericht en ook nu weer was het lokaas na enige tijd verdwenen. Uiteindelijk hebben we ongeveer 40 kg. muizenlokaas geplaatst om de overlast te beëindigen. Uiteraard hebben we intussen het nodige gedaan aan wering. 

Paniek
Na enige tijd werden we gebeld door de eigenaar van de kippenfokkerij. Enigszins in paniek verzocht hij ons het muizenlokaas weg te halen. Hij dacht dat de kippen ziek waren omdat de eetlust van de dieren veel kleiner was dan normaal en hij vermoedde dat ze van het lokaas voor de muizen gegeten hadden. Dit verbaasde ons erg omdat het muizenlokaas zorgvuldig was opgesteld en het voor de kippen onmogelijk was om met het muizenlokaas in contact te komen.

Ter plaatste bleek de zaak dan ook iets anders te liggen. Het muizenlokaas had inmiddels zoveel effect gehad dat de populatie muizen sterk was teruggelopen. Zo sterk zelfs dat de kippen aan 25% van dan de normale hoeveelheid voer voldoende hadden. Niet omdat ze minder eetlust hadden maar omdat er zoveel minder muizen waren!

Ook last van muizen in Apeldoorn?

Als u meer wilt weten over muizen en muizenbestrijding, wat u zelf kunt doen en wat juist niet, kijk dan op de pagina ‘Muizenbestrijding’ of neem contact op met onze vestiging in Apeldoorn: 055 – 3561645.

Met onze aanpak is muizenoverlast voor u verleden tijd!

Lees meer


Niet ieder gaatje is van een houtworm

Een meevaller voor de bewoners van een huis in Nunspeet. Zo mag je het resultaat van het onderzoek wat wij deden naar aanleiding van een melding over houtworm wel noemen. De bewoners gaven aan dat er houtworm op zolder was gesignaleerd. Na dit onderzocht te hebben hadden we ernstige twijfel. Weliswaar zaten de balken vol met gaatjes maar die waren niet kenmerkend voor houtworm. Verder laat houtworm ook houtstof of boormeel achter en dat troffen we niet aan.

Na verder overleg met de familie bleek dat de kinderen van het gezin op zolder hadden gespeeld en daar tekeningen hadden opgehangen aan de balken. De zogenaamde ‘houtworm-gaatjes’ bleken afkomstig te zijn van punaises die ze daarvoor gebruikt hadden!

Ook last van houtworm?

Wilt u meer weten over houtworm en houtwormbestrijding en wat wij voor u kunnen doen kijk dan op onze pagina over houtworm en boktor of neem direct contact op met onze vestiging in Apeldoorn: 055 – 3561645.

Met onze aanpak is houtworm voor u geen probleem meer!

Lees meer


IKB/PSB zelfstandig verder?

Hoe moet het nu verder met IKB voor de pluimveeservicebedrijven nu de overheid heeft besloten dat de productschappen, waaronder het productschap PPE wat tot nu toe het beheer voerde over IKB/PSB, worden opgeheven? En waarom heeft u als ondernemer daarmee te maken?

Wat houdt IKB in, voor u en voor ons?
Voor pluimveeservicebedrijven, zoals het onze is de IKB erkenning van wezenlijk belang. Niet alleen voor het imago van onze sector, maar ook voor u als klant die aan de hand van de IKB-certificering kunt vaststellen of u met een professionele onderneming te maken heeft.
Het IKB-kwaliteitssysteem voor pluimveeservicebedrijven garandeert u dat u van onze kant te maken krijgt met goed opgeleid personeel dat van duidelijke werkinstructies is voorzien. Uiteraard valt hier ook onder de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden en de zekerheid dat wij ons houden aan alle geldende wet- en regelgeving. Denk daarbij aan de Nen-normering. Met de certificering door IKB nemen wij de verplichting op ons om ons te conformeren aan de Nen-4400 regels. Deze zijn tot stand gekomen om er voor zorg te dragen dat onze financiële administratie voldoet aan de regelgeving op het gebied van arbeid. Denk aan het afdragen van sociale lasten en het uitvoeren van identiteitscontroles. Deze bieden u bescherming tegen allerlei mogelijke problemen op dit gebied. Voor u is onze IKB-certificering (incl. Nen-4400 certificering) één van de hoekstenen die de basis vormen voor een vertrouwde en langdurige relatie.

Afwachten
Tot nu toe werd het beheer over IKB en de certificering gevoerd door de productschappen. Nu de overheid heeft besloten de productschappen op te heffen is het de vraag wat er met IKB gebeurd. Blijft het voorbestaan en zo ja, in welke vorm? Momenteel wordt hier achter de schermen druk over nagedacht maar een oplossing laat nog op zich wachten. In komende nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken.

Lees meer


Verbod buitengebruik rodenticiden

Intergrated Pest Management (IPM), opleiding en certificering zijn de steekwoorden bij het overleg tussen de betrokken partijen die praten over het verbod op het buitengebruik van rodenticiden.

Wat is er aan de hand?
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft onlangs besloten om bij aanvragen voor toelating (nieuw of hernieuwd) van rodenticiden geen toestemming meer te verlenen voor buitengebruik van deze middelen. Met name de blijvende aanwezigheid in het milieu en risico op doorvergiftiging zijn hierbij de belangrijke argumenten. De branchevereniging NVPB en uitvoerenden zijn van mening dat buitengebruik van rodenticiden in bepaalde situaties onontkoombaar is. Desondanks komt het besluit van de Ctgb praktisch gezien neer op een verbod voor buitengebruik van deze middelen medio deze zomer.

Mogelijkheden
De partijen die hierover in gesprek zijn, waaronder CTGB, ILT, NVPB, KPMB, PLAN en LTO, zien inmiddels mogelijkheden om onder strikte voorwaarden toch minimaal buitengebruik toe te staan. Het gaat er daarbij om dat IMP integraal onderdeel gaat vormen van de opleiding en examinering van eindgebruikers. Daarnaast dienen bedrijven die werkzaam zijn op dit gebied te worden gecertificeerd.

Hoe nu verder?
Het Ctgb zal geen rodenticiden voor buitengebruik toestaan zolang de voorgestelde maatregelen niet daadwerkelijk zijn geïmplementeerd. Dat betekent in feite dat ILT (maar ook VWA) hierop medio deze zomer zou kunnen gaan handhaven. Of dit ook zal gebeuren zal afhangen van de bereidheid van de ILT om hierover, nu een mogelijke oplossing in zicht is, met de branche tijdelijke afspraken te maken.

Wat betekent dit voor u?
Voor u betekent dit dat het van belang is na te denken over hoe IPM een rol gaat spelen bij plaagdierbeheersing in uw bedrijf. Gaat u zelf een opleiding volgen en certificering verkrijgen (of onderhouden) of besteedt u dit liever uit? En indien u voor het laatste besluit welke partner kiest u dan en op welke gronden? Mede om confrontaties met ILT en VWA te voorkomen zullen de mogelijkheden goed moeten worden afgewogen.

Lees meer


IPM (Integrated Pest Management)

Integrated Pest Manangement is een veel gehoorde term tegenwoordig. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? Voor wie is het bedoeld en wat moet u ermee?

In dit artikel proberen we een antwoord te geven op deze vragen. Alhoewel de term in breder verband wordt gebruikt is de uitleg hieronder van toepassing op het beheersen en/of bestrijden van ongedierte (plaagdieren).

Wat is IPM?
Dan maar meteen de hamvraag, wat is IMP? Integrated Pest Management, of wel in goed Nederlands geïntegreerde plaagdier beheersing, laat zich het best vertalen als een aanpak of methodiek om binnen een bedrijf of instelling de overlast van plaagdieren te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen en daarbij gebruik te maken van zo efficiënt mogelijke middelen. Deze middelen zijn er uitdrukkelijk ook op gericht om de risico’s voor mens en milieu tot een minimum te beperken. Het woord ‘geïntegreerd’ geeft in dit geval aan dat de aanpak tot elk onderdeel van de bestrijding of beheersing is doorgedrongen.
Populair gezegd gaat het erom de effectiviteit van plaagdierbeheersing te optimaliseren, de risico’s voor mens en milieu te minimaliseren en dat alles tegen zo gering mogelijke kosten.

In vogelvlucht
Praktisch gezien begint IPM bij preventie. Het voorkomen van problemen voldoet aan alle uitgangspunten van IPM, geen inzet van biociden noodzakelijk, geen effecten voor mens en milieu en in de meeste gevallen tegen geringe kosten.
Als preventie niet meer tot de mogelijkheden behoort wordt in iedere specifieke situatie onderzocht welke middelen het meest effectief zijn en de minste risico’s meebrengen voor mens en milieu.

Ontwikkeling
U zult begrijpen dat dit proces om doorlopende innovaties vraagt. Onze maatschappij is continue in beweging en voortschrijdend inzicht vraagt een steeds grotere zorg voor ons milieu. Het blijven nadenken over mogelijke verbeteringen in het proces dienen een vast onderdeel van het proces te zijn.

Lees meer


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.